صفحات مرتبط
شاخص یاب

درهم سنا / خرید 

  • نرخ فعلی:26,879
  • بالاترین قیمت روز:37,537
  • پایین ترین قیمت روز:26,850
  • بیشترین مقدار نوسان روز:8,238
  • درصد بیشترین نوسان روز:8.55%
  • نرخ بازگشایی بازار:35,200
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۱:۱۷
  • نرخ روز گذشته:28,979
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2,100

نمودار کندل استیک درهم سنا / خرید  در روز جاری

نمودار کندل استیک درهم سنا / خرید  در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
26,879 ریال18:01:17
26,878 ریال17:01:18
26,850 ریال16:01:14
27,520 ریال15:01:16
29,273 ریال14:01:12
29,290 ریال13:01:21
29,178 ریال12:01:14
37,416 ریال11:01:15
37,537 ریال10:01:16
35,200 ریال9:02:18
نظرات