کالایاب
شاخص یاب

Sai Gon Cargo Service

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 161,222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,078 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 159,367 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,933 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 158,180 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,120 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 158,861 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,439 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.16%