کالایاب
شاخص یاب

S&P/TSX MidCap

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 982 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.33 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 989 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.33 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 986 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.33 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 985 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.33 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.96%