شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

S&P/TSX MidCap

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,028 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,026 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,008 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.16 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30.16 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.02%