کالایاب
شاخص یاب

S&P BSE-500

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,098 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 165.14 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,178 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 245.14 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,889 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 956.14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,947 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,014.14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.28%