صفحات مرتبط

S&P 500

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک S&P 500 در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,584 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.08 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,581 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.08 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,532 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 65.08 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,487 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 110.08 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.43%