صفحات مرتبط

S&P 500

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک S&P 500 در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,670 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.06 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,652 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.94 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,695 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28.06 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,685 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.06 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.68%