S&P 500

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,559 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.98 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,541 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23.98 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,490 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 74.98 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,457 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 107.98 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.39%