کالایاب
شاخص یاب

Russian Prosperity Fund B

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 233 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.82 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 237 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.82 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 233 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.82 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 224 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.18 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.97%