شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Russian Prosperity Fund B

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 256 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.03 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 256 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.03 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 246 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.97 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 240 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.97 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.24%