کالایاب
شاخص یاب

RTSI

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,382 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31.31 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,387 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 36.31 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,319 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31.69 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,264 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 86.69 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.86%