برنج

  • نرخ فعلی:12.05
  • بالاترین قیمت روز:12.11
  • پایین ترین قیمت روز:11.92
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.5%
  • نرخ بازگشایی بازار:11.96
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۲
  • نرخ روز گذشته:11.92
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.13

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
12.05 ریال19:32:00
12.08 ریال19:28:54
12.09 ریال19:26:01
12.11 ریال19:20:00
12.05 ریال19:11:07
12.04 ریال19:08:11
12.01 ریال19:05:00
11.97 ریال18:59:02
11.98 ریال18:53:19
11.96 ریال18:32:12
11.92 ریال17:37:56
11.93 ریال17:34:59
11.98 ریال17:20:17
11.99 ریال12:37:45
11.98 ریال11:08:20
11.99 ریال11:01:58
11.97 ریال8:16:48
11.96 ریال8:10:49
11.97 ریال6:43:47
11.95 ریال6:10:45
11.96 ریال4:04:43
نظرات