کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ROBO-STOX Global Robotics

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.59 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.59 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.59 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.41 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.15%