صفحات مرتبط

ربع سکه تاریخ پایین

  • نرخ فعلی:2,845,000
  • بالاترین قیمت روز:2,860,000
  • پایین ترین قیمت روز:2,820,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3,500
  • درصد بیشترین نوسان روز:908.87%
  • نرخ بازگشایی بازار:286,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۱۲
  • نرخ روز گذشته:285,500
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:896.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2,559,500

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
284,500 ریال18:12:40
285,000 ریال18:11:52
284,500 ریال18:11:27
285,000 ریال17:29:52
284,500 ریال17:29:39
285,000 ریال17:24:03
284,500 ریال17:23:52
285,000 ریال17:16:28
284,500 ریال17:15:39
285,000 ریال16:39:02
284,500 ریال16:38:15
285,000 ریال16:35:51
284,500 ریال16:35:39
285,000 ریال15:52:38
284,500 ریال15:48:51
285,000 ریال15:32:39
284,500 ریال15:30:16
285,000 ریال12:51:36
285,500 ریال11:33:02
286,000 ریال11:30:47
285,500 ریال11:30:03
286,000 ریال11:19:34
285,500 ریال11:18:23
286,000 ریال11:16:45
285,500 ریال10:56:24
283,500 ریال10:56:02
282,000 ریال10:12:12
285,500 ریال0:05:41
286,000 ریال0:05:31
نظرات