صفحات مرتبط

ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,668,182 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 131,818 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,725,870 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 74,130 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,426,694 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 373,306 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,792,860 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,007,140 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.01%