صفحات مرتبط

ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,829,444 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 34,444 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,820,526 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25,526 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,675,738 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 119,262 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,385,308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 409,692 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.1%