صفحات مرتبط

ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,683,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 81,250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,673,810 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 91,190 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,746,587 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18,413 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,586,450 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 178,550 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.98%