ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,201,818 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18,182 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,227,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,600 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,104,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 115,429 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,015,184 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 204,816 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.79%