صفحات مرتبط

ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,538,182 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 91,818 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,481,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 148,750 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,247,417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 382,583 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,021,943 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 608,057 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.12%