ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,924,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 46,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,915,556 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 54,444 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,929,470 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 40,530 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,872,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 97,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.39%