صفحات مرتبط

ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,772,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 62,857 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,790,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 80,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,441,343 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 268,657 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,230,385 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 479,615 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.85%