شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,425,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,125,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,886,087 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 586,087 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,351,061 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 948,939 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,830,791 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 469,209 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.39%