صفحات مرتبط
شاخص یاب

ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,358,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 491,667 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,909,200 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 940,800 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,488,864 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,361,136 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,868,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,981,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.23%