صفحات مرتبط
preload

ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,984,273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22,727 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,975,182 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 31,818 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,817,308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 189,692 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,775,802 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 231,198 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.12%