صفحات مرتبط

ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک ربع سکه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,600,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 70,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,698,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 168,750 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,718,538 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 188,538 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,732,344 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 202,344 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.73%