ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,540,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 290,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,449,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 380,417 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,279,718 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 550,282 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,128,271 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 701,729 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.43%