ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,977,778 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 52,222 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,970,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 60,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,957,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 73,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,896,098 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 133,902 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.62%