کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,823,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 433,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,260,870 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 870,870 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,070,149 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,680,149 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,037,385 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,647,385 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.77%