کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,341,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 71,429 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,745,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 475,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,269,483 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 999,483 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,355,191 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 914,809 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.96%