صفحات مرتبط

ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک ربع سکه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,793,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 111,400 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,772,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 90,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,723,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 41,714 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,722,472 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40,472 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.1%