صفحات مرتبط

ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,722,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 42,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,757,955 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 77,955 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,780,678 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 100,678 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,509,237 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 170,763 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.87%