صفحات مرتبط
شاخص یاب

ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,150,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 50,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,237,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 137,727 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,347,574 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 752,426 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,599,060 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,500,940 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.81%