صفحات مرتبط

ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک ربع سکه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,651,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 113,750 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,716,053 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 48,947 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,719,524 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 45,476 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,694,480 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 70,520 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.91%