صفحات مرتبط

ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,683,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 81,250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,675,909 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 89,091 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,746,587 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18,413 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,586,450 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 178,550 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.98%