کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,223,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 176,250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,148,421 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 251,579 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,048,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,351,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,273,030 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,126,970 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.56%