صفحات مرتبط
شاخص یاب

ربع سکه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,344,286 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,155,714 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,726,842 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,773,158 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,021,439 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,478,561 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 38.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,497,970 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,002,030 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 66.71%