شاخص یاب

سکه بهار آزادی تک فروشی 

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 37,600,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 37,600,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,822,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,222,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,329,909 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,270,091 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.01%