شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه بهار آزادی تک فروشی 

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,539,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 810,833 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,891,739 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,458,261 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,050,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,300,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,490,845 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 140,845 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.34%