سکه بهار آزادی تک فروشی 

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سکه بهار آزادی تک فروشی  در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,025,385 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 44,615 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,552,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 517,200 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,146,136 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,923,864 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,754,735 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,315,265 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.04%