کالایاب
شاخص یاب

سکه بهار آزادی تک فروشی 

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,608,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,408,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 43,495,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,295,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 45,697,681 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,497,681 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 44,568,015 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,368,015 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.69%