شاخص یاب

سکه بهار آزادی تک فروشی 

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 26,730,909 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 309,091 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26,299,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 740,833 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,810,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,230,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,865,286 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,174,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 43.33%