شاخص یاب

سکه بهار آزادی تک فروشی 

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,792,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 957,273 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,014,762 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,735,238 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,804,789 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,945,211 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 26,186,906 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15,563,094 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 59.43%