شاخص یاب

سکه بهار آزادی تک فروشی 

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,987,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 112,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,432,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,667,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 35,411,613 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,688,387 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,089,551 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,010,449 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.72%