شاخص یاب

ربع سکه تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,755,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,465,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,960,556 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,259,444 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 29.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,082,910 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,137,090 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 56.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,577,970 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,642,030 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 87.65%