شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ربع سکه تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,091,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,028,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,307,391 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,812,609 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,140,154 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,979,846 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,849,853 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,270,147 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.39%