کالایاب
شاخص یاب

ربع سکه تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,565,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,845,833 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,206,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,486,522 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,666,923 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,946,923 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,030,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,310,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.02%