ربع سکه تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک ربع سکه تک فروشی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,750,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 120,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,692,391 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 62,391 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,369,758 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 260,242 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,778,712 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 851,288 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.81%