شاخص یاب

ربع سکه تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,065,455 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 45,455 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,262,273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 242,273 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,409,348 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 610,652 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,669,812 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,350,188 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.81%