شاخص یاب

ربع سکه تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,518,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 92,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,532,143 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,077,857 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,271,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,338,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,585,625 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,024,375 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.12%