شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سکه گرمی تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,903,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 406,364 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,704,286 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 605,714 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,605,231 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 704,769 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,143,810 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 166,190 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.82%