کالایاب
شاخص یاب

سکه گرمی تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,815,556 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 305,556 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,934,211 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 424,211 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,000,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 490,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,159,052 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 350,948 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.83%