شاخص یاب

سکه گرمی تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,060,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 50,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,139,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 29,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,821,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 288,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,484,151 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 625,849 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.96%