شاخص یاب

سکه گرمی تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,486,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 533,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,057,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 962,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,061,300 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,958,700 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 38.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,405,781 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,614,219 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 59.34%