سکه گرمی تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,611,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 91,429 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,608,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 88,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,467,917 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 52,083 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,132,476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 387,524 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.37%