شاخص یاب

سکه گرمی تک فروشی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,601,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 298,571 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,313,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 587,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,832,391 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,067,609 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,600,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,299,143 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.68%