شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Reliance Industries

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,566 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,539 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,413 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 149.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,330 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 232.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.49%