شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Raiffeisen 304 Euro Corporates T

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 168 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 168 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 169 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.61 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.39 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.23%