شاخص یاب

کیوتم / Qtum

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1203 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1203 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.8797 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 41.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.8797 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 88.65%