کیوتم / Qtum

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک کیوتم / Qtum در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.056 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.056 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.056 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 28 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.056 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 75.61%