کیوتم / Qtum

  • نرخ فعلی:15.379
  • بالاترین قیمت روز:16.207
  • پایین ترین قیمت روز:15.35
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.16
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.99%
  • نرخ بازگشایی بازار:16.08
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۲:۴۸
  • نرخ روز گذشته:16.02
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.641

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
15.379 ریال16:12:48
15.35 ریال16:04:44
15.38 ریال16:00:50
15.472 ریال15:56:31
15.51 ریال15:52:32
15.505 ریال15:44:42
15.571 ریال15:40:43
15.579 ریال15:36:49
15.555 ریال15:32:48
15.628 ریال15:24:44
15.634 ریال15:16:46
15.536 ریال15:12:46
15.403 ریال14:52:47
15.44 ریال14:48:31
15.401 ریال14:40:47
15.4 ریال14:36:47
15.442 ریال14:32:43
15.4 ریال14:28:47
15.431 ریال14:24:45
15.471 ریال14:20:32
15.577 ریال14:12:45
15.534 ریال14:08:46
15.541 ریال14:04:49
15.515 ریال14:00:49
15.542 ریال13:56:30
15.6 ریال13:48:43
15.57 ریال13:44:51
15.608 ریال13:40:43
15.531 ریال13:36:45
15.691 ریال13:32:47
15.69 ریال13:28:43
15.692 ریال13:12:49
15.683 ریال13:00:48
15.69 ریال12:56:45
15.688 ریال12:52:44
15.7 ریال12:48:49
15.64 ریال12:44:46
15.742 ریال12:40:48
15.741 ریال12:36:45
15.794 ریال12:32:51
15.82 ریال12:28:45
15.707 ریال12:20:43
15.8 ریال12:16:47
15.83 ریال12:08:44
15.751 ریال11:48:44
15.752 ریال11:36:50
15.78 ریال11:16:49
15.831 ریال11:12:45
15.84 ریال10:48:47
15.703 ریال10:36:43
15.797 ریال10:32:45
15.799 ریال10:28:45
15.751 ریال10:24:47
15.805 ریال10:04:45
15.737 ریال9:56:33
15.7 ریال9:52:45
15.766 ریال9:04:45
15.875 ریال8:48:49
15.79 ریال8:40:44
15.841 ریال8:16:42
15.845 ریال7:28:46
15.8 ریال6:44:46
15.775 ریال6:40:49
15.762 ریال6:28:46
15.756 ریال6:24:31
15.816 ریال6:20:45
15.767 ریال6:08:46
15.65 ریال6:04:45
15.763 ریال6:00:48
15.774 ریال5:56:43
15.799 ریال5:53:00
15.905 ریال5:48:45
15.79 ریال5:44:45
15.9 ریال5:36:51
15.954 ریال5:32:44
15.983 ریال5:28:46
16 ریال5:24:47
16.029 ریال5:20:51
16.09 ریال5:08:41
16.2 ریال5:00:49
16.076 ریال4:56:42
16.083 ریال4:44:42
16.061 ریال4:28:45
16.207 ریال4:24:43
16.163 ریال4:08:46
16.194 ریال3:48:49
16.171 ریال3:36:50
16.12 ریال3:28:42
16.071 ریال3:16:41
16.056 ریال3:04:40
16.063 ریال2:56:46
16.129 ریال2:44:50
16.058 ریال2:40:43
16.176 ریال2:04:47
16.174 ریال2:00:50
16.112 ریال1:44:41
16.178 ریال1:40:49
16.173 ریال1:36:41
16.162 ریال1:24:45
16.163 ریال1:12:45
16.159 ریال1:08:42
16.122 ریال1:04:45
16.08 ریال0:36:46
نظرات