شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ProShares UltraShort Semiconductors

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.42 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.42 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.42 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.42 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.36%