شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ProShares UltraPro MidCap400

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 96 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.59 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.59 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 100 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.59 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 102 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.41 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.4%