صفحات مرتبط
شاخص یاب

لیر ترکیه

  • نرخ فعلی:24,350
  • بالاترین قیمت روز:24,410
  • پایین ترین قیمت روز:23,370
  • بیشترین مقدار نوسان روز:580
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:23,840
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۳:۱۵
  • نرخ روز گذشته:23,440
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.88%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:910

نمودار کندل استیک لیر ترکیه در روز جاری

نمودار کندل استیک لیر ترکیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
24,350 ریال15:13:15
24,340 ریال15:12:22
24,360 ریال15:11:16
24,350 ریال15:10:21
24,380 ریال15:09:17
24,350 ریال15:07:19
24,370 ریال15:06:20
24,410 ریال15:05:18
24,370 ریال15:03:23
24,380 ریال15:00:37
24,370 ریال14:51:20
24,380 ریال14:50:19
24,370 ریال14:49:15
24,380 ریال14:46:14
24,370 ریال14:45:21
24,360 ریال14:44:14
24,380 ریال14:41:17
24,370 ریال14:38:15
24,410 ریال14:37:18
24,370 ریال14:35:19
24,410 ریال14:34:18
24,370 ریال14:32:19
24,380 ریال14:31:19
24,370 ریال14:27:20
24,360 ریال14:21:25
24,370 ریال14:17:15
24,360 ریال14:16:14
24,340 ریال14:14:18
24,360 ریال14:13:18
24,340 ریال14:12:19
24,360 ریال14:09:19
24,340 ریال14:08:16
24,380 ریال14:07:16
24,340 ریال13:54:21
24,330 ریال13:52:21
24,340 ریال13:50:22
24,380 ریال13:49:14
24,340 ریال13:48:19
24,330 ریال13:47:14
24,340 ریال13:46:13
24,330 ریال13:45:20
24,320 ریال13:36:19
24,340 ریال13:31:21
24,360 ریال13:24:28
24,380 ریال13:23:16
24,360 ریال13:21:22
24,340 ریال13:20:27
24,360 ریال13:12:24
24,340 ریال13:10:19
24,360 ریال13:09:17
24,340 ریال13:08:13
24,360 ریال13:06:18
24,340 ریال13:00:40
24,320 ریال12:58:14
24,330 ریال12:57:18
24,340 ریال12:56:14
24,320 ریال12:55:15
24,330 ریال12:54:20
24,340 ریال12:51:21
23,760 ریال12:50:25
23,770 ریال12:49:17
23,730 ریال12:48:17
23,750 ریال12:45:21
23,730 ریال12:44:18
23,750 ریال12:38:15
23,770 ریال12:35:14
23,730 ریال12:33:23
23,750 ریال12:32:19
23,720 ریال12:31:17
23,730 ریال12:30:28
23,720 ریال12:27:19
23,710 ریال12:26:16
23,720 ریال12:22:19
23,750 ریال12:21:21
23,710 ریال12:20:17
23,720 ریال12:19:13
23,730 ریال12:18:18
23,760 ریال12:17:14
23,720 ریال12:14:48
23,740 ریال12:14:18
23,730 ریال12:10:18
23,740 ریال12:08:13
23,730 ریال12:07:14
23,740 ریال12:06:19
23,730 ریال12:05:21
23,740 ریال12:04:18
23,730 ریال12:01:24
23,760 ریال11:59:14
23,740 ریال11:57:19
23,750 ریال11:50:20
23,740 ریال11:45:21
23,730 ریال11:38:12
23,740 ریال11:37:14
23,730 ریال11:36:19
23,750 ریال11:35:18
23,730 ریال11:33:25
23,740 ریال11:32:21
23,750 ریال11:31:19
23,730 ریال11:30:30
23,750 ریال11:29:15
23,780 ریال11:27:18
23,750 ریال11:25:15
23,790 ریال11:24:18
23,760 ریال11:22:20
23,780 ریال11:21:22
23,760 ریال11:20:16
23,790 ریال11:17:16
23,810 ریال11:16:13
23,790 ریال11:15:21
23,810 ریال11:13:14
23,780 ریال11:11:17
23,750 ریال11:10:20
23,800 ریال11:08:15
23,810 ریال11:07:14
23,840 ریال11:06:18
23,830 ریال11:05:17
23,840 ریال11:00:43
23,370 ریال11:00:36
23,840 ریال11:00:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات