صفحات مرتبط
شاخص یاب

بات تایلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,794 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 336 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,725 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 405 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,473 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 657 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,722 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 408 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.96%