صفحات مرتبط
شاخص یاب

بات تایلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,052 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 58 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,027 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 83 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,487 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 623 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,246 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 864 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 38.47%