صفحات مرتبط
شاخص یاب

بات تایلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,493 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 153 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,493 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 153 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,318 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 978 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,232 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 108 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.34%