صفحات مرتبط

بات تایلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,649 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 39 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,613 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,451 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 159 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,394 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 216 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.49%