بات تایلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 82 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,165 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 135 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,130 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 170 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,106 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 194 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.54%