کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

بات تایلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,705 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 245 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,594 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 134 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,337 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,916 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 544 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.89%