صفحات مرتبط
preload

بات تایلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,335 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,319 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 41 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,289 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 71 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,248 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 112 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.97%