صفحات مرتبط

بات تایلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,991 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 49 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,898 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 142 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,725 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 315 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,545 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 495 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32.04%