صفحات مرتبط

بات تایلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک بات تایلند در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,240 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,223 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,198 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,185 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.8%