صفحات مرتبط
شاخص یاب

بات تایلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,334 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,621 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 311 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,791 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 519 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,052 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,258 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 41.22%