صفحات مرتبط
شاخص یاب

بات تایلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 139 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,067 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 203 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,998 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 272 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,754 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 516 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.42%