شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بات تایلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,951 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 99 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,872 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 178 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,836 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 214 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,977 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 73 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.84%