کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

بات تایلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,183 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 253 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,242 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 312 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,384 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 454 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,198 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 268 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.82%