بات تایلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,184 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,191 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 29 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,177 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 43 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 64 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.54%