صفحات مرتبط
شاخص یاب

بات تایلند

  • نرخ فعلی:2,430
  • بالاترین قیمت روز:2,460
  • پایین ترین قیمت روز:2,330
  • بیشترین مقدار نوسان روز:300
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.41%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,350
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۲:۴۷
  • نرخ روز گذشته:2,380
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:50

نمودار کندل استیک بات تایلند در روز جاری

نمودار کندل استیک بات تایلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,430 ریال20:52:47
2,440 ریال20:49:21
2,430 ریال20:17:28
2,420 ریال19:46:31
2,410 ریال19:34:52
2,420 ریال19:16:23
2,410 ریال19:15:33
2,420 ریال19:11:27
2,410 ریال19:10:40
2,420 ریال19:09:51
2,410 ریال19:08:03
2,420 ریال19:07:23
2,410 ریال19:02:31
2,420 ریال19:01:09
2,420 ریال18:58:22
2,410 ریال18:57:33
2,410 ریال18:56:17
2,420 ریال18:52:30
2,410 ریال18:34:45
2,430 ریال18:32:44
2,420 ریال18:31:45
2,430 ریال18:27:43
2,430 ریال18:25:42
2,440 ریال18:22:32
2,430 ریال18:18:50
2,430 ریال18:16:33
2,420 ریال18:00:33
2,420 ریال17:59:11
2,430 ریال17:58:18
2,420 ریال17:57:24
2,430 ریال17:56:10
2,420 ریال17:55:24
2,430 ریال17:53:37
2,440 ریال17:50:20
2,430 ریال17:43:18
2,420 ریال17:42:28
2,430 ریال17:28:19
2,440 ریال17:27:30
2,440 ریال17:25:20
2,430 ریال17:20:18
2,420 ریال17:05:42
2,430 ریال16:54:30
2,430 ریال16:52:25
2,440 ریال16:51:36
2,440 ریال16:49:16
2,450 ریال16:40:31
2,460 ریال16:39:46
2,450 ریال16:33:05
2,440 ریال16:22:39
2,430 ریال16:14:54
2,420 ریال16:13:30
2,420 ریال16:09:36
2,410 ریال16:09:00
2,420 ریال16:07:52
2,410 ریال16:06:59
2,420 ریال16:06:44
2,410 ریال16:03:28
2,420 ریال16:00:14
2,410 ریال15:59:00
2,420 ریال15:53:54
2,410 ریال15:38:26
2,400 ریال15:28:34
2,420 ریال15:08:15
2,430 ریال15:02:37
2,440 ریال14:55:52
2,410 ریال14:53:12
2,420 ریال14:44:04
2,430 ریال14:43:11
2,420 ریال14:41:09
2,430 ریال14:39:22
2,420 ریال14:38:25
2,440 ریال14:35:32
2,430 ریال14:29:41
2,420 ریال14:26:34
2,430 ریال14:25:39
2,440 ریال14:10:53
2,450 ریال14:05:42
2,460 ریال14:02:31
2,450 ریال13:58:51
2,440 ریال13:55:38
2,430 ریال13:52:58
2,420 ریال13:35:20
2,410 ریال13:34:33
2,420 ریال13:32:06
2,440 ریال13:31:06
2,420 ریال13:29:38
2,440 ریال13:28:40
2,450 ریال13:22:38
2,440 ریال13:20:27
2,430 ریال13:10:53
2,420 ریال13:08:06
2,430 ریال13:04:55
2,440 ریال13:02:13
2,420 ریال12:58:43
2,440 ریال12:57:53
2,440 ریال12:55:36
2,450 ریال12:43:44
2,440 ریال12:40:50
2,410 ریال12:40:13
2,430 ریال12:38:19
2,410 ریال12:36:25
2,400 ریال12:27:34
2,400 ریال12:25:34
2,410 ریال12:22:38
2,400 ریال12:20:25
2,390 ریال12:16:42
2,380 ریال12:15:52
2,380 ریال12:13:35
2,370 ریال12:04:58
2,360 ریال12:01:21
2,350 ریال11:55:33
2,340 ریال11:54:45
2,340 ریال11:52:45
2,350 ریال11:46:49
2,360 ریال11:41:37
2,370 ریال11:40:42
2,350 ریال11:39:54
2,360 ریال11:38:53
2,350 ریال11:37:50
2,340 ریال11:19:34
2,330 ریال11:17:43
2,340 ریال11:16:38
2,330 ریال11:13:26
2,340 ریال11:07:44
2,350 ریال11:04:39
2,350 ریال11:02:04
2,340 ریال10:59:32
2,350 ریال10:58:27
2,340 ریال10:55:22
2,350 ریال10:52:39
نظرات