شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیر سوریه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 297 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 288 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 279 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 41 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 261 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 59 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.61%