صفحات مرتبط
شاخص یاب

لیر سوریه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 260 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 246 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 194 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 44.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 185 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 51.35%