صفحات مرتبط

لیر سوریه

نرخ شاخص در اسفند 1395 تاریخ
801395/12/22
901395/12/01
نرخ شاخص در دی 1395 تاریخ
1001395/10/14
نرخ شاخص در آذر 1395 تاریخ
1101395/09/24
1001395/09/23
901395/09/09

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص لیر سوریه

نرخ شاخص در بهمن 1394 تاریخ
801394/11/20
1401394/11/19
نرخ شاخص در دی 1394 تاریخ
1501394/10/13
نرخ شاخص در مهر 1394 تاریخ
1701394/07/18
نرخ شاخص در تیر 1394 تاریخ
1901394/04/17
1601394/04/16
نرخ شاخص در خرداد 1394 تاریخ
1701394/03/31
نرخ شاخص در مهر 1393 تاریخ
1801393/07/30
نرخ شاخص در شهریور 1393 تاریخ
2301393/06/22
2301393/06/15
نرخ شاخص در مرداد 1393 تاریخ
2401393/05/25
2401393/05/15
2401393/05/14
2401393/05/13
2101393/05/12
2101393/05/11
2101393/05/09
2401393/05/06
2101393/05/05
نرخ شاخص در تیر 1393 تاریخ
2401393/04/31