دلار سنگاپور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 26,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 100 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26,867 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 133 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 26,543 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 157 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.59%