صفحات مرتبط

دلار سنگاپور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,690 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 300 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,895 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 495 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,487 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,903 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,328 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,062 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.49%