صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار سنگاپور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 107,180 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 107,180 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 97,049 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 72,071 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 35,109 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 48.71%