کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

دلار سنگاپور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 94,083 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,703 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 95,771 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8,391 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 100,837 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13,457 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 97,244 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,864 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.29%