صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار سنگاپور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 100,295 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,075 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 91,293 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15,077 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 74,365 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 32,005 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 43.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 61,730 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 44,640 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 72.31%