شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار سنگاپور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 94,275 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7,755 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 91,080 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10,950 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 86,354 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15,676 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 88,179 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,851 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.71%