صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار سنگاپور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 51,524 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,706 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 49,597 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,633 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 47,020 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,210 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 43,442 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11,788 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.14%