صفحات مرتبط

دلار سنگاپور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,350 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 150 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,233 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 967 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,492 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,708 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,924 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,276 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.66%