صفحات مرتبط
preload

دلار سنگاپور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,877 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 223 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,666 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 434 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,566 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 534 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,590 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,510 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.1%