صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار سنگاپور

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 87,574 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,466 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 86,434 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,606 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 81,469 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 88,032 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,008 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.42%