صفحات مرتبط
شاخص یاب

کرون سوئد

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,295 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,075 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,809 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,561 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,332 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,038 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 44.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,148 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 77.51%