کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

کرون سوئد

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,954 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,973 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 57 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,095 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 935 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,171 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 859 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.52%