صفحات مرتبط

کرون سوئد

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,675 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 64 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,461 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 239 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,363 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 337 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.72%