صفحات مرتبط
شاخص یاب

کرون سوئد

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16,260 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16,260 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,935 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,325 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,039 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,221 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 47.3%