کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

کرون سوئد

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,223 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 73 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,456 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 306 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,414 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,264 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,016 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,866 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.36%