کرون سوئد

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,205 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 165 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,141 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 149 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.6%