صفحات مرتبط

کرون سوئد

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک کرون سوئد در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,893 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,847 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 43 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,640 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,472 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 418 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.35%