صفحات مرتبط

کرون سوئد

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک کرون سوئد در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,268 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,160 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 120 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,549 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 731 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,957 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,323 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.21%