صفحات مرتبط

کرون سوئد

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,916 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 166 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,902 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 152 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,170 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 580 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.22%