صفحات مرتبط
شاخص یاب

کرون سوئد

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,345 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 505 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,997 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 853 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,864 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 986 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,929 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 79 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.61%