صفحات مرتبط
شاخص یاب

کرون سوئد

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,029 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 151 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,936 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 244 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,789 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,391 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,959 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,221 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 31.92%