صفحات مرتبط
preload

کرون سوئد

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,995 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,965 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 65 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,921 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 109 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,744 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 286 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.03%