صفحات مرتبط

کرون سوئد

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,491 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 49 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,442 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 98 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,357 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 183 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,318 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 222 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.14%