صفحات مرتبط

کرون سوئد

  • نرخ فعلی:7,290
  • بالاترین قیمت روز:7,290
  • پایین ترین قیمت روز:7,220
  • بیشترین مقدار نوسان روز:600
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,270
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۵۰:۰۷
  • نرخ روز گذشته:7,260
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:30

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,290 ریال16:50:07
7,290 ریال16:48:55
7,280 ریال14:47:52
7,270 ریال14:23:52
7,260 ریال14:14:57
7,270 ریال14:14:02
7,270 ریال14:12:53
7,260 ریال14:11:02
7,260 ریال14:09:52
7,270 ریال13:59:52
7,280 ریال12:29:56
7,220 ریال12:11:00
7,220 ریال12:10:00
7,240 ریال12:08:55
7,260 ریال11:34:57
7,270 ریال10:02:16
7,270 ریال10:01:04
نظرات