صفحات مرتبط

ریال عربستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,637 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,553 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 147 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,331 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 369 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 544 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.36%