ریال عربستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,410 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 110 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,964 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 336 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,693 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 607 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,558 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 742 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.76%