صفحات مرتبط

ریال عربستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک ریال عربستان در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,882 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 28 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,688 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 222 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,484 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,426 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,478 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,432 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.46%