ریال عربستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,530 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 130 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,670 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 270 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 278 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,755 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 645 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.61%