صفحات مرتبط
شاخص یاب

ریال عربستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,732 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,138 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 33,375 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,495 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 27,118 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11,752 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 43.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,186 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16,684 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 75.2%