صفحات مرتبط
preload

ریال عربستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,054 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,006 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 124 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,888 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 242 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,382 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 748 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.2%