صفحات مرتبط
شاخص یاب

ریال عربستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 39,460 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 39,460 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 36,274 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,186 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 26,441 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,019 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 49.24%