کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ریال عربستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34,505 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 34,615 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 105 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,049 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,461 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,896 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,614 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.2%