صفحات مرتبط

ریال عربستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,876 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 246 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,485 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 145 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,620 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,010 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,323 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,307 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.54%