صفحات مرتبط
شاخص یاب

ریال عربستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 21,168 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 462 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21,110 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 520 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,191 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,439 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,748 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,882 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.15%