ریال عربستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,270 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 40 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,304 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 74 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,441 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 211 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,964 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 266 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.67%