شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریال عربستان

  • نرخ فعلی:30,910
  • بالاترین قیمت روز:30,940
  • پایین ترین قیمت روز:30,900
  • بیشترین مقدار نوسان روز:40
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:30,940
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۰:۳۲
  • نرخ روز گذشته:30,900
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10

نمودار کندل استیک ریال عربستان در روز جاری

نمودار کندل استیک ریال عربستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
30,920 ریال11:10:34
30,910 ریال11:10:32
30,940 ریال11:10:29
30,930 ریال11:10:23
30,940 ریال11:10:17
30,900 ریال11:10:14
30,930 ریال11:10:07
30,920 ریال11:09:57
30,930 ریال11:09:54
30,910 ریال11:09:52
30,900 ریال11:09:49
30,920 ریال11:09:47
30,900 ریال11:09:44
30,940 ریال11:09:42
30,930 ریال11:09:37
30,940 ریال11:09:35
30,930 ریال11:09:32
30,940 ریال11:09:30
30,920 ریال11:09:28
30,930 ریال11:09:25
30,940 ریال11:09:23
30,910 ریال11:09:20
30,920 ریال11:09:18
30,910 ریال11:09:15
30,940 ریال11:09:12
30,930 ریال11:09:09
30,940 ریال11:09:07
30,930 ریال11:08:58
30,910 ریال11:08:55
30,940 ریال11:08:53
30,930 ریال11:08:48
30,900 ریال11:08:43
30,940 ریال11:08:41
30,930 ریال11:08:36
30,900 ریال11:08:31
30,930 ریال11:08:29
30,910 ریال11:08:26
30,940 ریال11:08:24
30,930 ریال11:08:22
30,920 ریال11:08:19
30,900 ریال11:08:17
30,910 ریال11:08:14
30,930 ریال11:08:04
30,910 ریال11:07:57
30,900 ریال11:07:55
30,930 ریال11:07:52
30,900 ریال11:07:50
30,930 ریال11:07:47
30,910 ریال11:07:45
30,900 ریال11:07:42
30,910 ریال11:07:40
30,930 ریال11:07:38
30,940 ریال11:07:35
30,910 ریال11:07:33
30,900 ریال11:07:30
30,920 ریال11:07:28
30,930 ریال11:07:26
30,940 ریال11:07:23
30,920 ریال11:07:21
30,910 ریال11:07:18
30,920 ریال11:07:16
30,910 ریال11:07:13
30,930 ریال11:07:07
30,910 ریال11:06:56
30,900 ریال11:06:54
30,920 ریال11:06:51
30,910 ریال11:06:49
30,930 ریال11:06:46
30,900 ریال11:06:44
30,930 ریال11:06:41
30,900 ریال11:06:39
30,930 ریال11:06:37
30,920 ریال11:06:34
30,930 ریال11:06:32
30,900 ریال11:06:29
30,910 ریال11:06:27
30,930 ریال11:06:24
30,920 ریال11:06:22
30,940 ریال11:06:19
30,930 ریال11:06:17
30,920 ریال11:06:15
30,930 ریال11:06:12
30,940 ریال11:06:09
30,910 ریال11:06:07
30,920 ریال11:05:56
30,930 ریال11:05:54
30,910 ریال11:05:52
30,940 ریال11:05:49
30,910 ریال11:05:47
30,940 ریال11:05:45
30,930 ریال11:05:42
30,920 ریال11:05:40
30,910 ریال11:05:33
30,930 ریال11:05:28
30,940 ریال11:05:25
30,930 ریال11:05:21
30,920 ریال11:05:18
30,900 ریال11:05:16
30,940 ریال11:05:13
30,910 ریال11:04:57
30,940 ریال11:04:54
30,920 ریال11:04:52
30,940 ریال11:04:50
30,930 ریال11:04:47
30,910 ریال11:04:45
30,930 ریال11:04:42
30,940 ریال11:04:40
30,930 ریال11:04:37
30,900 ریال11:04:35
30,920 ریال11:04:33
30,930 ریال11:04:26
30,940 ریال11:04:23
30,910 ریال11:04:21
30,940 ریال11:04:19
30,910 ریال11:04:14
30,940 ریال11:04:11
30,910 ریال11:04:09
30,940 ریال11:04:06
30,940 ریال11:04:06
30,920 ریال11:02:45
30,940 ریال11:02:42
30,910 ریال11:02:40
30,930 ریال11:02:37
30,920 ریال11:02:34
30,930 ریال11:02:32
30,910 ریال11:02:30
30,940 ریال11:02:27
30,910 ریال11:02:25
30,940 ریال11:02:23
30,920 ریال11:02:20
30,930 ریال11:02:15
30,910 ریال11:02:12
30,940 ریال11:02:07
30,900 ریال11:02:04
30,910 ریال11:01:57
30,930 ریال11:01:55
30,920 ریال11:01:52
30,900 ریال11:01:49
30,930 ریال11:01:45
30,920 ریال11:01:42
30,930 ریال11:01:35
30,940 ریال11:01:32
30,930 ریال11:01:27
30,900 ریال11:01:25
30,930 ریال11:01:14
30,910 ریال11:01:08
30,930 ریال11:01:05
30,910 ریال11:00:56
30,940 ریال11:00:53
30,930 ریال11:00:50
30,910 ریال11:00:47
30,940 ریال11:00:44
30,930 ریال11:00:39
30,900 ریال11:00:36
30,910 ریال11:00:32
30,930 ریال11:00:29
30,940 ریال11:00:26
30,920 ریال11:00:23
30,930 ریال11:00:19
30,940 ریال11:00:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات