صفحات مرتبط

ریال عربستان

  • نرخ فعلی:17,070
  • بالاترین قیمت روز:17,070
  • پایین ترین قیمت روز:16,890
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,200
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.23%
  • نرخ بازگشایی بازار:16,920
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۵۴:۵۲
  • نرخ روز گذشته:16,890
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:180

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17,070 ریال16:54:52
17,060 ریال16:48:55
17,050 ریال16:33:00
17,040 ریال16:20:57
17,030 ریال14:47:52
17,020 ریال14:45:56
17,010 ریال14:23:52
17,000 ریال14:23:02
17,000 ریال14:21:56
16,990 ریال14:14:57
17,010 ریال14:12:53
17,000 ریال14:11:02
17,000 ریال14:09:52
17,010 ریال14:08:56
17,020 ریال13:59:52
17,050 ریال13:33:02
17,040 ریال13:27:52
17,030 ریال12:29:56
16,910 ریال12:27:52
16,900 ریال12:26:54
16,890 ریال12:20:59
16,900 ریال12:20:08
16,890 ریال12:19:52
16,900 ریال12:18:56
16,910 ریال12:11:00
16,910 ریال12:10:00
16,950 ریال12:09:07
16,950 ریال12:08:55
16,990 ریال11:34:57
16,920 ریال10:02:16
16,920 ریال10:01:04
نظرات