صفحات مرتبط

روبل روسیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک روبل روسیه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 917 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 27 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 941 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 926 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 801 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 89 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.11%