صفحات مرتبط
شاخص یاب

روبل روسیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,536 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,562 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,275 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 265 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,166 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 374 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32.08%