صفحات مرتبط
شاخص یاب

روبل روسیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,220 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,220 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,016 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 204 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,519 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 701 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 46.15%