صفحات مرتبط
شاخص یاب

روبل روسیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,818 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 132 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,787 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 163 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,658 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 292 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,788 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 162 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.06%