صفحات مرتبط
شاخص یاب

روبل روسیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,096 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 74 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,060 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 110 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,013 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 157 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 954 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 216 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.64%