صفحات مرتبط
شاخص یاب

روبل روسیه

  • نرخ فعلی:1,290
  • بالاترین قیمت روز:1,310
  • پایین ترین قیمت روز:1,240
  • بیشترین مقدار نوسان روز:100
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,260
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۵:۲۹
  • نرخ روز گذشته:1,270
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار کندل استیک روبل روسیه در روز جاری

نمودار کندل استیک روبل روسیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,290 ریال20:55:29
1,300 ریال20:49:21
1,290 ریال20:45:53
1,290 ریال20:44:28
1,300 ریال20:38:38
1,290 ریال20:36:55
1,290 ریال20:34:53
1,300 ریال20:31:43
1,290 ریال20:25:25
1,300 ریال20:23:27
1,290 ریال19:46:31
1,280 ریال19:36:56
1,280 ریال19:34:52
1,290 ریال19:16:23
1,280 ریال19:07:25
1,280 ریال19:05:41
1,290 ریال19:05:30
1,290 ریال19:03:51
1,280 ریال19:02:30
1,290 ریال18:49:09
1,280 ریال18:48:26
1,290 ریال18:45:44
1,290 ریال18:44:18
1,280 ریال18:40:38
1,290 ریال18:38:42
1,280 ریال18:36:54
1,280 ریال18:35:44
1,290 ریال18:21:48
1,290 ریال18:20:32
1,300 ریال18:19:37
1,290 ریال17:10:31
1,280 ریال17:09:41
1,280 ریال17:07:57
1,290 ریال16:49:16
1,300 ریال16:29:29
1,290 ریال16:14:54
1,280 ریال15:39:16
1,270 ریال15:28:34
1,280 ریال15:21:46
1,280 ریال15:19:44
1,290 ریال15:19:08
1,290 ریال15:18:00
1,280 ریال15:10:10
1,290 ریال15:09:05
1,280 ریال15:08:15
1,290 ریال15:05:20
1,290 ریال15:03:48
1,280 ریال15:02:37
1,290 ریال14:58:00
1,290 ریال14:55:52
1,280 ریال14:43:12
1,280 ریال14:41:09
1,290 ریال14:18:48
1,290 ریال14:17:43
1,300 ریال14:16:39
1,290 ریال14:14:44
1,300 ریال14:07:32
1,300 ریال14:05:42
1,310 ریال14:05:20
1,310 ریال14:03:41
1,300 ریال13:58:51
1,290 ریال13:49:45
1,280 ریال13:32:06
1,290 ریال13:31:07
1,290 ریال13:29:38
1,300 ریال13:21:50
1,300 ریال13:20:27
1,290 ریال13:07:28
1,290 ریال13:05:27
1,300 ریال13:03:32
1,290 ریال12:55:36
1,300 ریال12:46:13
1,300 ریال12:44:43
1,290 ریال12:40:14
1,290 ریال12:38:19
1,280 ریال12:31:59
1,270 ریال12:25:34
1,280 ریال12:21:43
1,280 ریال12:20:25
1,270 ریال12:16:42
1,260 ریال12:06:53
1,260 ریال12:05:49
1,250 ریال11:55:33
1,240 ریال11:52:45
1,250 ریال11:43:44
1,260 ریال11:42:50
1,260 ریال11:41:37
1,250 ریال11:37:50
1,240 ریال11:37:06
1,240 ریال11:35:55
1,250 ریال11:34:18
1,250 ریال11:33:00
1,240 ریال11:22:32
1,250 ریال11:21:41
1,240 ریال11:13:26
1,250 ریال10:52:39
1,260 ریال10:49:20
نظرات