صفحات مرتبط

ریال قطر

  • نرخ فعلی:10,000
  • بالاترین قیمت روز:10,000
  • پایین ترین قیمت روز:9,400
  • بیشترین مقدار نوسان روز:600
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:940
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۰
  • نرخ روز گذشته:10,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10,000 ریال15:50:35
9,400 ریال15:49:44
10,000 ریال15:37:38
9,400 ریال15:36:33
10,000 ریال15:09:45
9,400 ریال15:08:39
10,000 ریال14:50:59
9,400 ریال14:49:56
10,000 ریال14:42:36
9,400 ریال14:41:30
10,000 ریال14:39:37
9,400 ریال14:38:36
10,000 ریال14:29:32
9,400 ریال14:28:37
10,000 ریال13:39:29
9,400 ریال13:38:33
10,000 ریال13:19:30
9,400 ریال13:18:29
10,000 ریال13:13:31
9,400 ریال13:12:38
10,000 ریال12:42:26
9,400 ریال12:41:27
10,000 ریال12:05:27
9,400 ریال12:04:30
10,000 ریال11:34:26
9,400 ریال11:33:45
10,000 ریال11:18:28
9,400 ریال11:17:27
10,000 ریال11:15:33
9,400 ریال11:14:25
10,000 ریال10:17:24
9,400 ریال10:16:25
نظرات