صفحات مرتبط

ریال قطر

  • نرخ فعلی:17,380
  • بالاترین قیمت روز:17,470
  • پایین ترین قیمت روز:17,380
  • بیشترین مقدار نوسان روز:500
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:17,470
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۱۱:۰۰
  • نرخ روز گذشته:17,450
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.4%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:70

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17,380 ریال12:11:00
17,430 ریال12:08:55
17,470 ریال10:02:16
نظرات