شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روپیه پاکستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 837 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 33 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 811 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 59 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 783 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 783 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.11%