صفحات مرتبط
شاخص یاب

روپیه پاکستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 856 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 54 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 839 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 71 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 791 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 119 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 908 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.22%