صفحات مرتبط
شاخص یاب

روپیه پاکستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,100 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 60 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,007 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 153 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 818 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 342 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 41.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 716 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 444 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 62.01%