صفحات مرتبط
شاخص یاب

روپیه پاکستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 640 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 638 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 594 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 56 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 534 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 116 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.72%