کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

روپیه پاکستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 732 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 740 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 805 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 886 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.37%