صفحات مرتبط

روپیه پاکستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 370 ریال
  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 370 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0 ریال
  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 361 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9 ریال
  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 361 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9 ریال
  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.49%