صفحات مرتبط

روپیه پاکستان

نرخ شاخص در تیر 1396

تاریخ
3601396/04/04
3601396/04/03
3601396/04/01

نرخ شاخص در خرداد 1396

تاریخ
3601396/03/31
3601396/03/30
3601396/03/29
3601396/03/28
3601396/03/27
3601396/03/25

نرخ شاخص در اسفند 1395

تاریخ
3601395/12/17

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص روپیه پاکستان

نرخ شاخص در بهمن 1395

تاریخ
3701395/11/02

نرخ شاخص در دی 1395

تاریخ
3801395/10/06
4001395/10/05
3901395/10/01

نرخ شاخص در آذر 1395

تاریخ
3801395/09/30
3701395/09/22

نرخ شاخص در آبان 1395

تاریخ
3601395/08/24

نرخ شاخص در شهریور 1395

تاریخ
3501395/06/16

نرخ شاخص در مرداد 1395

تاریخ
3401395/05/31
3501395/05/24

نرخ شاخص در تیر 1395

تاریخ
3501395/04/21

نرخ شاخص در بهمن 1394

تاریخ
3401394/11/29
3301394/11/20

نرخ شاخص در دی 1394

تاریخ
3401394/10/26

نرخ شاخص در آذر 1394

تاریخ
3501394/09/08

نرخ شاخص در فروردین 1394

تاریخ
3401394/01/23

نرخ شاخص در آذر 1393

تاریخ
3501393/09/24

نرخ شاخص در شهریور 1393

تاریخ
3401393/06/22
3401393/06/08

نرخ شاخص در مرداد 1393

تاریخ
3301393/05/25
3301393/05/16
3301393/05/15
3301393/05/14
3301393/05/13
3201393/05/12
3201393/05/11
3201393/05/09
3301393/05/07
3201393/05/06
3201393/05/05

نرخ شاخص در تیر 1393

تاریخ
3301393/04/31