صفحات مرتبط

روپیه پاکستان

نرخ شاخص در اسفند 1395 تاریخ
3601395/12/17
نرخ شاخص در بهمن 1395 تاریخ
3701395/11/02
نرخ شاخص در دی 1395 تاریخ
3801395/10/06
4001395/10/05
3901395/10/01

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص روپیه پاکستان

نرخ شاخص در آذر 1395 تاریخ
3801395/09/30
3701395/09/22
نرخ شاخص در آبان 1395 تاریخ
3601395/08/24
نرخ شاخص در شهریور 1395 تاریخ
3501395/06/16
نرخ شاخص در مرداد 1395 تاریخ
3401395/05/31
3501395/05/24
نرخ شاخص در تیر 1395 تاریخ
3501395/04/21
نرخ شاخص در بهمن 1394 تاریخ
3401394/11/29
3301394/11/20
نرخ شاخص در دی 1394 تاریخ
3401394/10/26
نرخ شاخص در آذر 1394 تاریخ
3501394/09/08
نرخ شاخص در فروردین 1394 تاریخ
3401394/01/23
نرخ شاخص در آذر 1393 تاریخ
3501393/09/24
نرخ شاخص در شهریور 1393 تاریخ
3401393/06/22
3401393/06/08
نرخ شاخص در مرداد 1393 تاریخ
3301393/05/25
3301393/05/16
3301393/05/15
3301393/05/14
3301393/05/13
3201393/05/12
3201393/05/11
3201393/05/09
3301393/05/07
3201393/05/06
3201393/05/05
نرخ شاخص در تیر 1393 تاریخ
3301393/04/31