صفحات مرتبط
شاخص یاب

روپیه پاکستان

  • نرخ فعلی:650
  • بالاترین قیمت روز:660
  • پایین ترین قیمت روز:620
  • بیشترین مقدار نوسان روز:100
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:630
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۵۱:۳۸
  • نرخ روز گذشته:640
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.56%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10

نمودار کندل استیک روپیه پاکستان در روز جاری

نمودار کندل استیک روپیه پاکستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
650 ریال16:51:38
660 ریال16:37:17
650 ریال15:55:07
640 ریال15:52:05
650 ریال15:48:58
640 ریال15:46:16
650 ریال15:40:20
640 ریال15:31:10
650 ریال14:13:01
660 ریال14:01:37
650 ریال13:31:07
660 ریال13:24:59
650 ریال12:54:45
660 ریال12:51:45
650 ریال12:40:15
640 ریال12:09:53
630 ریال11:18:50
620 ریال11:15:44
630 ریال10:54:37
نظرات