کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

روپیه پاکستان

  • نرخ فعلی:950
  • بالاترین قیمت روز:960
  • پایین ترین قیمت روز:940
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:940
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۹:۲۱
  • نرخ روز گذشته:970
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار کندل استیک روپیه پاکستان در روز جاری

نمودار کندل استیک روپیه پاکستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
950 ریال17:49:21
960 ریال17:48:29
950 ریال17:42:46
960 ریال17:42:29
950 ریال17:39:49
960 ریال17:39:29
950 ریال17:36:47
960 ریال17:36:28
950 ریال17:33:50
960 ریال17:33:32
950 ریال17:18:48
960 ریال17:18:21
950 ریال17:12:50
960 ریال17:12:30
950 ریال17:09:43
960 ریال17:09:28
950 ریال17:07:14
960 ریال17:06:28
950 ریال17:03:50
960 ریال17:03:32
950 ریال17:01:27
960 ریال17:00:59
950 ریال16:54:46
960 ریال16:54:29
950 ریال16:45:51
960 ریال16:45:35
950 ریال16:39:49
960 ریال16:39:30
950 ریال16:34:18
960 ریال16:33:31
950 ریال16:27:47
960 ریال16:27:30
950 ریال16:25:23
960 ریال16:24:29
950 ریال16:22:18
960 ریال16:21:32
950 ریال16:18:46
960 ریال16:18:30
950 ریال16:16:20
960 ریال16:15:29
950 ریال16:09:47
960 ریال16:09:31
950 ریال16:03:45
960 ریال16:03:29
950 ریال16:01:25
960 ریال16:00:45
950 ریال12:41:15
940 ریال12:39:30
950 ریال12:39:23
940 ریال12:33:35
950 ریال12:33:30
940 ریال12:30:52
950 ریال12:30:36
940 ریال12:24:39
950 ریال12:24:26
940 ریال12:21:46
950 ریال12:21:30
940 ریال12:12:34
950 ریال12:12:25
940 ریال12:09:41
950 ریال12:09:30
940 ریال12:06:31
950 ریال12:06:24
940 ریال12:04:12
950 ریال12:03:25
940 ریال12:02:47
950 ریال11:23:23
940 ریال11:18:29
950 ریال11:18:20
940 ریال11:15:30
950 ریال11:15:21
940 ریال11:13:55
950 ریال11:13:31
940 ریال11:09:46
950 ریال11:09:23
940 ریال11:07:08
950 ریال11:06:17
940 ریال11:05:10
950 ریال11:03:18
940 ریال11:00:30
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات