کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ریال عمان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 334,435 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 405 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 336,851 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,011 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 309,657 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25,183 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 312,371 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22,469 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.19%