ریال عمان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 102,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 103,278 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,778 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 99,979 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,521 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 96,962 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,538 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.68%