صفحات مرتبط

ریال عمان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 100,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 100,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 400 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 98,218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,582 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 98,094 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,706 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.76%