صفحات مرتبط

ریال عمان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 97,680 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 120 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 97,570 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 230 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 97,548 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 252 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 97,966 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 166 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.17%