صفحات مرتبط

ریال عمان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 105,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 103,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,417 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 100,882 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,118 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 98,867 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,133 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.2%