صفحات مرتبط

ریال عمان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 126,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 121,813 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,187 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 112,905 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,095 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 110,443 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,557 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.37%