صفحات مرتبط

ریال عمان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 98,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 98,340 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 340 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 100,483 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,483 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 99,033 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,033 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.05%