صفحات مرتبط
preload

ریال عمان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 108,150 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 850 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 107,694 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,306 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 106,596 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,404 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 101,674 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,326 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.21%