صفحات مرتبط
شاخص یاب

ریال عمان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 285,823 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14,207 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 278,653 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21,377 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 276,510 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23,520 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 301,081 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,051 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.35%