صفحات مرتبط

ریال عمان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 99,100 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 100 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 98,843 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 157 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 97,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 97,889 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,111 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.13%