ریال عمان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 99,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 100,083 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,083 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 101,696 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,696 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 98,059 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 941 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.96%