ریال عمان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 93,925 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 475 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 93,758 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 642 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 92,997 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,403 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 92,031 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,369 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.57%