ریال عمان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 96,850 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,150 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 96,117 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,883 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 94,336 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,664 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 93,135 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,865 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.37%