صفحات مرتبط
شاخص یاب

ریال عمان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 366,021 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20,189 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 333,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 53,043 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 268,422 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 117,788 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 43.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 226,315 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 159,895 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 70.65%