صفحات مرتبط
شاخص یاب

ریال عمان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 205,619 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,301 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 204,967 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,953 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 182,228 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29,692 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 167,782 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 44,138 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.31%