صفحات مرتبط

ریال عمان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 164,578 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,608 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 161,281 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 311 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 143,551 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17,419 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 122,062 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 38,908 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 31.88%