صفحات مرتبط

ریال عمان

  • نرخ فعلی:165,590
  • بالاترین قیمت روز:165,590
  • پایین ترین قیمت روز:163,810
  • بیشترین مقدار نوسان روز:11,900
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.25%
  • نرخ بازگشایی بازار:164,790
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۵۶:۵۸
  • نرخ روز گذشته:164,560
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.63%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,030

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
165,590 ریال16:56:58
165,590 ریال16:56:03
165,460 ریال16:51:00
165,460 ریال16:50:07
165,360 ریال16:35:00
165,360 ریال16:33:56
165,260 ریال16:23:03
165,260 ریال16:21:57
165,180 ریال14:50:07
165,180 ریال14:48:53
165,080 ریال14:47:52
164,970 ریال14:26:05
164,970 ریال14:24:54
164,900 ریال14:23:52
164,870 ریال14:23:02
164,790 ریال14:17:55
164,790 ریال14:17:05
164,740 ریال14:15:59
164,950 ریال14:14:57
164,870 ریال14:11:56
164,870 ریال14:11:02
164,950 ریال14:09:52
165,100 ریال14:02:23
165,100 ریال14:01:07
165,360 ریال13:34:00
165,360 ریال13:33:02
165,260 ریال13:29:58
165,260 ریال13:29:03
165,180 ریال12:33:00
165,180 ریال12:32:04
163,990 ریال12:29:56
163,990 ریال12:29:01
163,910 ریال12:27:52
163,810 ریال12:21:58
163,810 ریال12:20:59
163,990 ریال12:11:59
163,990 ریال12:11:00
164,380 ریال12:10:00
164,380 ریال12:09:07
164,790 ریال10:02:16
164,790 ریال10:01:04
نظرات