صفحات مرتبط

دلار نیوزیلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,763 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 983 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,397 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 617 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,735 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,045 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,321 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,459 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.38%