صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار نیوزیلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 84,498 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,092 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 82,156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,434 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 76,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,257 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 81,536 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,054 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.97%