صفحات مرتبط

دلار نیوزیلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,421 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,079 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 28,430 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,070 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.76%