صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار نیوزیلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 48,327 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,373 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 46,396 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,304 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 44,173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,527 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,310 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,390 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.15%