شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار نیوزیلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 81,514 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,146 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 78,566 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,094 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 74,851 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,809 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 78,041 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,619 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.76%