دلار نیوزیلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,029 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,471 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 27,680 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,820 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 26,589 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,911 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.95%