صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار نیوزیلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 67,561 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 999 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 67,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 760 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 55,248 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13,312 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 51,321 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17,239 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.59%