کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

دلار نیوزیلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 87,175 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 135 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 89,156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,116 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 92,448 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,408 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 86,252 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 788 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.91%