کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

دلار نیوزیلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 75,437 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 527 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 77,564 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,654 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 83,535 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,625 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 87,969 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,059 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.43%