صفحات مرتبط

دلار نیوزیلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,350 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 650 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 100 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,585 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,115 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,334 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,366 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.93%