صفحات مرتبط

دلار نیوزیلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,373 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 327 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,212 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 488 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,109 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 591 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 28,178 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 522 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.85%