صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار نیوزیلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 93,072 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 98,993 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,923 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 82,485 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,585 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 63,610 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29,460 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 46.31%