صفحات مرتبط
preload

دلار نیوزیلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29,676 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 324 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,678 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 322 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,147 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 853 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.93%