صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار نیوزیلند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 74,693 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,803 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 74,693 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,803 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 92,260 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23,370 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 72,162 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,272 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.75%