صفحات مرتبط

دلار نیوزیلند

نرخ شاخص در خرداد 1396

تاریخ
27,6001396/03/25
27,8001396/03/09

نرخ شاخص در اردیبهشت 1396

تاریخ
28,0001396/02/31

نرخ شاخص در فروردین 1396

تاریخ
29,0001396/01/19

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص دلار نیوزیلند

نرخ شاخص در دی 1395

تاریخ
29,8001395/10/05

نرخ شاخص در آذر 1395

تاریخ
29,5001395/09/29
29,0001395/09/28
29,5001395/09/11
29,0001395/09/09
28,5001395/09/02

نرخ شاخص در آبان 1395

تاریخ
28,0001395/08/23
27,0001395/08/22
27,2001395/08/18
27,0001395/08/15

نرخ شاخص در مهر 1395

تاریخ
26,8001395/07/27
27,0001395/07/10

نرخ شاخص در شهریور 1395

تاریخ
26,8001395/06/14
26,3001395/06/04

نرخ شاخص در مرداد 1395

تاریخ
26,0001395/05/31
25,7501395/05/24
25,8001395/05/13
26,0001395/05/07
25,8001395/05/03

نرخ شاخص در تیر 1395

تاریخ
25,9001395/04/30
26,0001395/04/20
25,8001395/04/19
25,7001395/04/12
25,5001395/04/09
25,2001395/04/08

نرخ شاخص در خرداد 1395

تاریخ
25,0001395/03/24
24,5001395/03/09
25,0001395/03/08

نرخ شاخص در اسفند 1394

تاریخ
25,0001394/12/19

نرخ شاخص در بهمن 1394

تاریخ
24,0001394/11/29
24,2001394/11/20
24,5001394/11/19
24,1501394/11/18

نرخ شاخص در دی 1394

تاریخ
24,5001394/10/29
25,0001394/10/22
25,7501394/10/13
25,5001394/10/12

نرخ شاخص در آذر 1394

تاریخ
25,0001394/09/24
24,5001394/09/08

نرخ شاخص در آبان 1394

تاریخ
24,1001394/08/23
24,0001394/08/17
24,1001394/08/06

نرخ شاخص در مهر 1394

تاریخ
23,5001394/07/15

نرخ شاخص در شهریور 1394

تاریخ
23,0001394/06/09

نرخ شاخص در مرداد 1394

تاریخ
22,8001394/05/04

نرخ شاخص در تیر 1394

تاریخ
23,0001394/04/22
23,5001394/04/15
24,2001394/04/07

نرخ شاخص در خرداد 1394

تاریخ
25,0001394/03/28

نرخ شاخص در اردیبهشت 1394

تاریخ
25,7501394/02/20

نرخ شاخص در فروردین 1394

تاریخ
26,0001394/01/23

نرخ شاخص در اسفند 1393

تاریخ
26,5001393/12/21
27,0001393/12/16

نرخ شاخص در بهمن 1393

تاریخ
27,8001393/11/28

نرخ شاخص در آذر 1393

تاریخ
28,0001393/09/24
27,5001393/09/19

نرخ شاخص در شهریور 1393

تاریخ
27,0001393/06/22
27,0001393/06/12

نرخ شاخص در مرداد 1393

تاریخ
26,5001393/05/29
27,5001393/05/26
26,5001393/05/25
27,5001393/05/15
27,3001393/05/14
27,5001393/05/13
26,9001393/05/12
26,5801393/05/11
26,5501393/05/09
27,5001393/05/07
26,7501393/05/06
26,7901393/05/05

نرخ شاخص در تیر 1393

تاریخ
27,5001393/04/31