صفحات مرتبط

دلار نیوزیلند

  • نرخ فعلی:44,240
  • بالاترین قیمت روز:44,240
  • پایین ترین قیمت روز:43,760
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3,200
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.25%
  • نرخ بازگشایی بازار:44,070
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۵:۰۳
  • نرخ روز گذشته:44,020
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:220

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
44,240 ریال19:05:03
44,240 ریال19:03:56
44,200 ریال19:02:22
44,240 ریال16:56:58
44,240 ریال16:56:03
44,200 ریال16:51:56
44,200 ریال16:51:00
44,170 ریال16:35:00
44,170 ریال16:33:56
44,150 ریال16:23:03
44,150 ریال16:21:57
44,130 ریال14:50:07
44,130 ریال14:48:53
44,100 ریال14:47:52
44,070 ریال14:26:05
44,070 ریال14:24:54
44,050 ریال14:23:52
44,040 ریال14:23:02
44,020 ریال14:17:55
44,020 ریال14:17:05
44,010 ریال14:15:59
44,060 ریال14:14:57
44,040 ریال14:11:56
44,040 ریال14:11:02
44,060 ریال14:09:52
44,110 ریال14:02:23
44,110 ریال14:01:07
44,170 ریال13:34:00
44,170 ریال13:33:02
44,150 ریال13:29:58
44,150 ریال13:29:03
44,130 ریال12:33:00
44,130 ریال12:32:04
43,810 ریال12:29:56
43,810 ریال12:29:01
43,790 ریال12:27:52
43,760 ریال12:21:58
43,760 ریال12:20:59
43,810 ریال12:11:59
43,810 ریال12:10:59
43,910 ریال12:10:00
43,910 ریال12:09:07
44,020 ریال11:35:55
44,020 ریال11:34:57
44,070 ریال10:02:16
44,070 ریال10:01:04
نظرات