صفحات مرتبط

کرون نروژ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک کرون نروژ در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,838 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 98 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,763 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,264 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,231 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,509 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.22%