صفحات مرتبط

کرون نروژ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک کرون نروژ در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,986 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,944 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,729 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 241 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,584 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 386 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.42%