کرون نروژ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,389 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 171 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,389 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 171 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,379 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 181 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,289 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 271 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.32%