کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

کرون نروژ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,659 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 799 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,055 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,195 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,842 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,982 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15,340 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,480 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.68%