صفحات مرتبط
شاخص یاب

کرون نروژ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,928 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 622 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,432 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,118 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,399 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,151 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,842 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 292 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.15%