صفحات مرتبط

کرون نروژ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,435 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,409 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 71 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,412 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 68 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,507 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.6%