صفحات مرتبط
شاخص یاب

کرون نروژ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18,030 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18,030 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,465 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,565 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,064 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,966 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 49.45%