صفحات مرتبط

کرون نروژ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,560 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 90 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,507 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 143 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,444 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 206 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,473 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 177 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.96%