کرون نروژ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,590 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 50 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,584 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 56 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,510 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 130 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,411 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 229 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.19%