صفحات مرتبط

کرون نروژ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک کرون نروژ در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,049 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,997 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,917 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,686 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 294 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.27%