صفحات مرتبط

کرون نروژ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,001 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 141 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,976 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 116 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,430 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 430 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 652 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.52%