صفحات مرتبط
شاخص یاب

کرون نروژ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,611 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,259 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,025 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,845 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,318 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,552 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 45.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,110 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,760 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 76.76%