شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون نروژ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,927 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 913 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,489 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,351 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,975 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,865 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,557 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,283 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.46%