صفحات مرتبط
شاخص یاب

کرون نروژ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,834 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 126 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,759 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 201 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,445 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,515 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,674 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,286 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.79%