رینگیت مالزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,266 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 224 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,157 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,090 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 400 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,016 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 474 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.26%