صفحات مرتبط
preload

رینگیت مالزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,488 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 122 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,324 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 286 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,965 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 645 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,569 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,041 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.88%