صفحات مرتبط

رینگیت مالزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,439 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,008 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 362 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,477 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 893 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,894 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.82%