صفحات مرتبط

رینگیت مالزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,554 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 86 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,463 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 177 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,258 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 382 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,114 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 526 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.77%