صفحات مرتبط

رینگیت مالزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,883 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,868 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,970 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 50 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,152 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 232 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.6%