صفحات مرتبط

رینگیت مالزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,880 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,739 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 111 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,486 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 364 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,246 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 604 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.53%