صفحات مرتبط

رینگیت مالزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,879 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,954 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 144 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,102 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 292 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 357 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.05%