صفحات مرتبط

رینگیت مالزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,622 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 302 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,102 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 218 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,526 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,794 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,722 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,598 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.23%