صفحات مرتبط

رینگیت مالزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,009 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,992 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 98 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,948 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 142 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,075 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.17%