صفحات مرتبط

رینگیت مالزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,168 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 42 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,150 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 60 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,071 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 139 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,031 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 179 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.98%