رینگیت مالزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,231 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 101 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,253 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 123 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,213 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 83 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,166 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.39%