صفحات مرتبط

رینگیت مالزی

  • نرخ فعلی:9,110
  • بالاترین قیمت روز:9,110
  • پایین ترین قیمت روز:9,030
  • بیشترین مقدار نوسان روز:80
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:911
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۷
  • نرخ روز گذشته:9,100
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,110 ریال16:37:41
9,030 ریال16:36:29
9,110 ریال15:51:29
9,030 ریال15:50:28
9,110 ریال15:46:30
9,030 ریال15:45:29
9,110 ریال15:44:28
9,030 ریال15:43:29
9,110 ریال15:40:32
9,030 ریال15:39:50
9,110 ریال15:19:27
9,030 ریال15:18:28
9,110 ریال14:26:32
9,030 ریال14:25:32
9,110 ریال14:23:27
9,030 ریال14:22:30
9,110 ریال13:47:25
9,030 ریال13:46:32
9,110 ریال13:30:31
9,030 ریال13:29:27
9,110 ریال13:17:28
9,030 ریال13:16:27
9,110 ریال13:14:26
9,030 ریال13:13:26
9,110 ریال13:11:26
9,030 ریال13:10:29
9,110 ریال12:55:28
9,030 ریال12:54:26
9,110 ریال12:39:43
9,030 ریال12:38:42
9,110 ریال12:32:42
9,030 ریال12:31:44
9,110 ریال12:24:39
9,030 ریال12:22:43
9,110 ریال11:42:30
9,030 ریال11:41:26
9,110 ریال11:10:32
9,030 ریال11:09:29
9,110 ریال11:00:29
9,030 ریال10:59:29
9,110 ریال10:50:27
9,030 ریال10:48:25
9,110 ریال10:36:46
9,030 ریال10:36:06
9,110 ریال10:14:23
9,030 ریال10:13:25
9,110 ریال10:00:29
نظرات