صفحات مرتبط
شاخص یاب

رینگیت مالزی

  • نرخ فعلی:22,700
  • بالاترین قیمت روز:22,740
  • پایین ترین قیمت روز:19,900
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5,100
  • درصد بیشترین نوسان روز:10.52%
  • نرخ بازگشایی بازار:20,430
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۹:۵۰
  • نرخ روز گذشته:20,170
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:12.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2,530

نمودار کندل استیک رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار کندل استیک رینگیت مالزی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
22,700 ریال18:59:50
22,700 ریال18:58:58
22,740 ریال18:57:57
22,740 ریال18:56:57
22,620 ریال18:35:59
22,620 ریال18:35:05
22,380 ریال18:09:49
22,380 ریال18:08:57
22,320 ریال17:51:57
22,320 ریال17:51:01
22,360 ریال17:50:06
22,360 ریال17:48:50
22,400 ریال17:47:50
22,400 ریال17:47:00
22,310 ریال17:41:56
22,310 ریال17:41:02
22,360 ریال17:38:01
22,360 ریال17:36:58
22,430 ریال17:33:12
22,430 ریال17:32:19
22,380 ریال17:31:00
22,380 ریال17:29:59
22,360 ریال17:26:53
22,360 ریال17:26:03
22,280 ریال17:24:53
22,250 ریال17:20:53
22,250 ریال17:19:56
22,170 ریال17:17:51
22,170 ریال17:16:59
22,090 ریال17:14:00
22,090 ریال17:12:53
22,000 ریال17:07:58
22,000 ریال17:06:54
22,020 ریال16:56:59
22,020 ریال16:56:00
22,060 ریال16:54:50
22,090 ریال16:53:51
22,090 ریال16:52:57
21,980 ریال16:51:04
21,980 ریال16:50:06
22,030 ریال16:47:50
22,030 ریال16:47:03
21,940 ریال16:38:16
21,940 ریال16:37:17
21,960 ریال16:34:31
21,960 ریال16:33:27
21,910 ریال16:32:36
21,910 ریال16:31:15
21,870 ریال16:30:17
21,870 ریال16:29:20
21,790 ریال16:20:56
21,790 ریال16:19:58
21,750 ریال16:17:09
21,750 ریال16:16:00
21,720 ریال16:14:56
21,680 ریال16:04:27
21,680 ریال16:03:26
21,620 ریال15:59:51
21,620 ریال15:58:59
21,680 ریال15:58:00
21,570 ریال15:57:01
21,430 ریال15:53:04
21,430 ریال15:52:00
21,490 ریال15:50:22
21,490 ریال15:49:01
21,260 ریال15:42:18
21,260 ریال15:41:21
21,150 ریال15:37:00
21,150 ریال15:35:51
21,170 ریال15:33:46
21,170 ریال15:32:45
21,200 ریال15:30:50
21,200 ریال15:29:49
21,280 ریال15:27:39
21,260 ریال15:25:12
21,190 ریال15:08:11
21,200 ریال15:05:13
21,150 ریال15:01:08
21,110 ریال14:52:09
21,070 ریال14:47:09
21,130 ریال14:37:09
20,890 ریال14:32:09
20,850 ریال14:26:13
20,700 ریال14:20:16
20,590 ریال14:16:09
20,550 ریال14:08:09
20,740 ریال14:05:13
20,810 ریال13:59:11
20,750 ریال13:58:08
20,830 ریال13:49:09
20,980 ریال13:43:27
21,070 ریال13:41:08
21,030 ریال13:40:12
20,630 ریال13:38:10
20,480 ریال13:34:09
20,410 ریال13:28:09
20,370 ریال13:23:07
20,690 ریال13:05:13
20,470 ریال13:04:51
20,470 ریال13:04:12
20,490 ریال13:01:02
20,490 ریال12:59:48
20,520 ریال12:58:50
20,520 ریال12:57:52
20,540 ریال12:54:43
20,540 ریال12:53:44
20,030 ریال12:10:43
19,900 ریال12:02:18
19,960 ریال11:46:53
20,210 ریال11:10:49
20,210 ریال11:09:40
20,180 ریال11:07:12
20,210 ریال10:52:54
20,210 ریال10:51:52
20,320 ریال10:38:45
20,320 ریال10:37:50
20,430 ریال10:02:06
20,430 ریال10:00:56
نظرات