صفحات مرتبط

دینار کویت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 132,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 131,321 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,679 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 128,360 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,640 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 125,033 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,967 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.37%