دینار کویت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 124,050 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 550 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 125,100 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,600 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 126,627 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,127 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 123,926 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 426 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.34%