دینار کویت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 124,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,750 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 122,300 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,700 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 119,655 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,345 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 118,113 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,887 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.68%