صفحات مرتبط

دینار کویت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 123,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 123,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 126,313 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,313 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 124,236 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,236 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1%