صفحات مرتبط
preload

دینار کویت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 137,450 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,550 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 136,655 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,345 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 134,942 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,058 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 128,947 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,053 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.8%