صفحات مرتبط
شاخص یاب

دینار کویت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 394,722 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 29,198 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 387,720 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 36,200 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 419,834 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,086 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 430,759 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,839 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.61%