صفحات مرتبط

دینار کویت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دینار کویت در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 122,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 122,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 122,633 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 133 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 124,702 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,202 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.8%