صفحات مرتبط
شاخص یاب

دینار کویت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 459,309 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22,361 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 417,884 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 63,786 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 339,040 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 142,630 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 280,662 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 201,008 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 71.62%