صفحات مرتبط

دینار کویت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 123,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 375 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 122,741 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 759 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 122,656 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 844 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 123,377 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 123 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.1%