دینار کویت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 128,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 400 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 128,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 727 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 125,138 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,862 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 121,699 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,301 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.18%