صفحات مرتبط

دینار کویت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 158,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 153,863 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,137 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 144,026 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,974 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 140,183 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14,817 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.57%