صفحات مرتبط

دینار کویت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دینار کویت در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 122,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 122,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 122,700 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 200 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 125,432 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,932 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.39%