صفحات مرتبط

دینار کویت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دینار کویت در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 210,457 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 189,413 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 900.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 208,033 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 186,989 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 888.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 195,643 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 174,599 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 829.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 166,160 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 145,116 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 689.58%