صفحات مرتبط
شاخص یاب

دینار کویت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 489,470 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 489,470 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 446,625 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42,845 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 328,021 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 161,449 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 49.22%