صفحات مرتبط
شاخص یاب

دینار کویت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 263,448 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,492 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 262,663 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,277 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 227,131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 41,809 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 208,623 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 60,317 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.91%