صفحات مرتبط

دینار کویت

  • نرخ فعلی:122,500
  • بالاترین قیمت روز:122,500
  • پایین ترین قیمت روز:112,500
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:11,250
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۶
  • نرخ روز گذشته:122,500
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
122,500 ریال17:56:32
112,500 ریال17:55:31
122,500 ریال17:34:46
112,500 ریال17:34:15
122,500 ریال17:21:38
112,500 ریال17:20:26
122,500 ریال17:13:26
112,500 ریال17:12:25
122,500 ریال16:51:32
112,500 ریال16:50:28
122,500 ریال15:58:54
112,500 ریال15:57:50
122,500 ریال15:21:24
112,500 ریال15:20:29
122,500 ریال14:54:28
112,500 ریال14:53:29
122,500 ریال14:40:26
112,500 ریال14:39:27
122,500 ریال13:46:22
112,500 ریال13:45:24
122,500 ریال13:36:24
112,500 ریال13:35:26
122,500 ریال13:28:23
112,500 ریال13:27:25
122,500 ریال13:09:22
112,500 ریال13:08:23
122,500 ریال12:54:26
112,500 ریال12:53:23
122,500 ریال12:43:22
112,500 ریال12:42:23
122,500 ریال12:29:28
112,500 ریال12:28:25
122,500 ریال11:57:26
112,500 ریال11:56:26
122,500 ریال10:57:21
112,500 ریال10:56:26
122,500 ریال10:53:22
112,500 ریال10:52:23
122,500 ریال10:39:26
112,500 ریال10:38:24
نظرات