صفحات مرتبط
preload

ین ژاپن

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 345 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 307 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 807.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 352 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 314 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 826.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 353 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 315 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 828.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 352 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 314 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 826.32%