صفحات مرتبط
شاخص یاب

ین ژاپن

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 108,812 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,808 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 107,210 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8,410 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 101,236 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14,384 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 109,305 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,315 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.78%