صفحات مرتبط
شاخص یاب

ین ژاپن

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,134 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 56 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,149 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 41 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,416 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 774 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,349 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 841 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.25%