صفحات مرتبط

ین ژاپن

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک ین ژاپن در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,748 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,774 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,591 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 189 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,683 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,097 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 56.94%