صفحات مرتبط
شاخص یاب

ین ژاپن

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 131,450 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 131,450 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 120,129 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11,321 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 88,516 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 42,934 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 48.5%