صفحات مرتبط
شاخص یاب

ین ژاپن

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 123,541 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,369 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 112,493 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17,417 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 91,435 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 38,475 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 79,254 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50,656 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 63.92%