صفحات مرتبط

دینار عراق

  • نرخ فعلی:52
  • بالاترین قیمت روز:52
  • پایین ترین قیمت روز:52
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.62%
  • نرخ بازگشایی بازار:52.201
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۵۶:۵۸
  • نرخ روز گذشته:52.136
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.136

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
52.455 ریال16:56:58
52.455 ریال16:56:03
52.414 ریال16:51:56
52.414 ریال16:51:00
52.382 ریال16:35:00
52.382 ریال16:33:56
52.349 ریال16:23:03
52.349 ریال16:21:57
52.324 ریال14:50:07
52.324 ریال14:48:53
52.291 ریال14:47:52
52.259 ریال14:26:05
52.259 ریال14:24:54
52.234 ریال14:23:52
52.226 ریال14:23:02
52.201 ریال14:17:55
52.201 ریال14:17:05
52.185 ریال14:15:59
52.25 ریال14:14:57
52.226 ریال14:11:56
52.226 ریال14:11:02
52.25 ریال14:09:52
52.3 ریال14:02:23
52.3 ریال14:01:06
52.382 ریال13:34:00
52.382 ریال13:33:02
52.349 ریال13:29:58
52.349 ریال13:29:03
52.324 ریال12:33:00
52.324 ریال12:32:04
51.947 ریال12:29:56
51.947 ریال12:29:01
51.922 ریال12:27:52
51.89 ریال12:21:58
51.89 ریال12:20:59
51.947 ریال12:11:59
51.947 ریال12:10:59
52.07 ریال12:10:00
52.201 ریال10:02:16
52.201 ریال10:01:04
نظرات