صفحات مرتبط
شاخص یاب

روپیه هند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,990 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,990 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,883 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 107 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,408 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 582 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 41.34%