کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

روپیه هند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,864 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,861 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,690 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 180 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,698 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 172 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.13%