کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

روپیه هند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,835 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 105 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,870 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 140 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,974 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 244 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,893 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 163 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.42%