صفحات مرتبط
شاخص یاب

روپیه هند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,904 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 96 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,743 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 257 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,447 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 553 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 38.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,214 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 786 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 64.74%